Si mi dolor fuera fuego...

Si mi dolor fuera fuego...

Si mi dolor fuera fuego ya hubiera arrasado un bosque entero.