Si no demuestras respeto...

Si no demuestras respeto...

Si no demuestras respeto por los demás es difícil que te lo muestren a ti.