Estar junto a ti hace de...

Estar junto a ti hace de...

Estar junto a ti hace de mi vida el mejor escenario para vivir.